مشاوره رایگان :

مشکل suspect Mode در دیتابیس Sql Server

مشکل suspect Mode در دیتابیس Sql Server

رفع مشکل suspect Mode در دیتابیس Sql Server

اگر که Database شما در وضعیت Suspect mode قرار گیرد، دیتابیس از دسترس خارج میشود، و علل متفاوتی دارد مثل قطع برق، خاموش شدن به طور اتفاقی سیستم، در دسترس نبودن فایل‌های دیتابیس، پاک کردن عمدی یا سهوی داده‌ها، خراب شدن دیسک سرویس دهنده، آسیب دیدن fileGroup و … ، شاید موجب ایجاد مشکلی شود . برای برطرف کردن مشکل suspect Mode در دیتابیس Sql Server یک query جدید در سرور مجازی SQL ایجاد کرده و سپس دستورات زیر را وارد کنید :

EXEC sp_resetstatus ‘DBName’
ALTER DATABASE DBName SET EMERGENCY
DBCC CheckDB (‘ DBName’)
ALTER DATABASE DBName SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB (‘ DBName ‘, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE DBName SET MULTI_USER