مشاوره رایگان :

مشکل در بازگردانی دیتابیس sql2012 در وبسایت پنل

مشکل در بازگردانی دیتابیس sql2012 در وبسایت پنل

رفع مشکل در بازگردانی دیتابیس sql2012 در وبسایت پنل

اگر زمانی که میخواهید مشکل در بازگردانی دیتابیس sql2012 در وبسایت پنل را انجام دهید و با خطای زیر مواجه شدبد :

Log Name: WebsitePanel Source: WebsitePanel Date: 15/11/2012 5:28:14 PM Event ID: 0 Task Category: None Level: Error Keywords: Classic User: N/A Computer: WIN-XXXXXXXX.hostdomain.com Description: [11/15/2012 5:28:14 PM] ERROR: ‘Microsoft SQL Server 2008′ BackupDatabase
System.Data.SqlClient.SqlException (0×۸۰۱۳۱۹۰۴): Cannot open backup device ‘C:UsersWPServerAppDataLocalTempcustomerusernameRestaurantMenu.bak’. Operating system error 5(failed to retrieve text for this error. Reason: 15105). BACKUP DATABASE is terminating abnormally

برای برا طرف کردن ابن مشکل در سرور مجازی وارد مسیر  C:UsersWPServerAppDataLocal سطح دسترسی everyone را برای فایل Temp تنظیم کرده و بعد از آن پایگاه داده را دوباره بررسی کنید.