مشاوره رایگان :

محدود کردن دسترسی به ارسال ایمیل برای یک اکانت در Cpanel

دستورات محدود کردن دسترسی به فرستادن ایمیل در Cpanel

با استفاده از کدهای زیر ارسال ایمیل را برای یک اکانت محدود کنید:

تعداد ایمیل های ارسال شده برای ساعتی برای همه اکانت ها در فایل زیر ذخیره می شود.
1
/var/cpanel/maxemailsperhour
برای محدود کردن یک اکانت برای ارسال ایمیل و دامنه خاص در cpanel باید فایل زیر را ویرایش نمایید:
1
nano /var/cpanel/maxemails
دستورات زیر را اضافه کنید.
1
domain.com=100
بجای استفاده از domain.com نام دامنه مورد نظر را وارد کنید.
پس از وارد کردن دستورات بالا و ذخیره تغییرات دستور زیر را اجرا کنید.
1
/scripts/build_maxemails_config