مشاوره رایگان :

محدودیت FTP بروی IP در Directadmin

محدود کردن FTP

در سرور برویIP  و یاDNS  باید فایل زیر را ویرایش نمایید:

nano /etc/proftpd.conf

خط زیر را به دلخواه ویرایش نمایید:

برای IP  :

Order allow,deny Allow from 1.2.3.4, 5.6.7.8 Deny from all

همینطور برای آدرس IP lookup :

Order allow,deny Allow from 1.2.3.4, 5.6.7.8 Deny from all