مشاوره رایگان :

ماژول HTTP Core در وب سرور Nginx

ماژول HTTP Core در وب سرور Nginx

ماژول HTTP Core در وب سرور Nginx

ماژول HTTP Core در وب سرور Nginx :

در واقع این ماژول HTTP Core و یا ngx_http یکی از یکی از اصلی ترین ماژول های وب سرور Nginx میباشد و آن را ستون و

هسته اصلی Nginx می نامند.

اکثر دایرکتوری ها و دستورات که به طور دیفالت تنظیمات فایل nginx.conf و یا وارد vhost های وب سرور مجازی های  Nginx استفاده مکنید،

یکی از همین قسمت های ماژول HTTP Core میباشد.

این ماژول همزمان با کامپایل کردن وب سرور Nginx به طور اتوماتیک نصب میشود و دیگر احتیاجی نیست تغییراتی برای نصب آن اعمال کنید.

اگر به هر دلیلی نمیخواهید از ایت ماژول Nginx استفاده کنید، میبایست زمان کاپایل کردن nginx از دستور ./configure و آرگومان

–without-http ماژول HTTP Core در NGINX در هنگگام کامپایل را غیر فعال کنید.

همینطور که مشاهده میکنید این ماژول  HTTP Core برا پایه و اساس وب سرور Nginx میباشد و یکی از مهمترین دستورات و هدایتگر های

Nginx قسمتی از این ماژول میباشند.

در ادامه این مقاله شما یک لیست از هدایتگر های مرتبط به ماژول HTTP Core در وب سرور nginx را فرا میگیرید :

aio
alias
chunked_transfer_encoding
client_body_buffer_size
client_body_in_file_only
client_body_in_single_buffer
client_body_temp_path
client_body_timeout
client_header_buffer_size
client_header_timeout
client_max_body_size
connection_pool_size
default_type
directio
directio_alignment
disable_symlinks
error_page
etag
http
if_modified_since
ignore_invalid_headers
internal
keepalive_disable
keepalive_requests
keepalive_timeout
large_client_header_buffers
limit_except
limit_rate
limit_rate_after
lingering_close
lingering_time
lingering_timeout
listen
location
log_not_found
log_subrequest
max_ranges
merge_slashes
msie_padding
msie_refresh
open_file_cache
open_file_cache_errors
open_file_cache_min_uses
open_file_cache_valid
optimize_server_names
port_in_redirect
postpone_output
read_ahead
recursive_error_pages
request_pool_size
reset_timedout_connection
resolver
resolver_timeout
root
satisfy
satisfy_any
send_lowat
send_timeout
sendfile
sendfile_max_chunk
server
server_name
server_name_in_redirect
server_names_hash_bucket_size
server_names_hash_max_size
server_tokens
tcp_nodelay
tcp_nopush
try_files
types
types_hash_bucket_size
types_hash_max_size
underscores_in_headers
variables_hash_bucket_size
variables_hash_max_size
Embedded Variables