مشاوره رایگان :

لینوکس و block devices ها

لینوکس

Block Device ها در لینوکس

لینوکس و block devices ها :

آدرس زیر را وارد کنید :

lsblk

خروجی : اطلاعات پارتیشن ها و Raid را نشان می دهد.

مانند عکس زیر :

لینوکس

همچنین برای نمایش اطلاعات مربوط به تمام دستگاه ها

lsblk -a

برای مشاهده block size ها بر حسب byte :

lsblk -b

برای مشاهده owner و group مرتبط با Device :

lsblk -m