مشاوره رایگان :

فایل Network Configuration

network configuration

Network Configuration

Network Configuration فایل اولیه مورد استفاده در پیکربندی شبکه در RedHat وCentOS :

/etc/hosts

نحوه عملکرد اصلی این فایل حل کردن Hostname ها می باشد.

در نظر نگرفتن از نوع شبکه این فایل باید دارای IP مرتبط به localhost.localdomain با مقدار ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ باشد.

/etc/resolv.conf

این دستور آدرس های IP سرویس دهنده DNS و دامنه پیدا و مشخص می کند.

/etc/sysconfig/network

و این دستور مسیریابی و اطلاعات میزبان (host) را، برای همه شبکه های مربوط را مشخص می کند.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-

برای هر network interface یک اسکریپت مربوط به Configuration آن وجود دارد.

هر کدام از این فایل ها ارائه اطلاعات خاص مربوط به یک interface را مشخص می کند.