مشاوره رایگان :

فایل هایNetwork Configuration

فایل هایnetwork Configuration

فایل های Network Configuration

فایل هایnetwork Configuration اولیه مورد استفاده در پیکربندی شبکه در RedHat وCentOS

/etc/hosts

نحوه عملکرد اصلی این فایل حل مشکل Hostname ها می باشد. صرف نظر از نوع شبکه این فایل باید دارای IP مربوط به localhost.localdomain با مقدار ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ باشد.

/etc/resolv.conf

 آدرس های IP سرویس دهنده DNS و دامنه جستجو را مشخص می کند.

/etc/sysconfig/network

این فایل مسیریابی و اطلاعات میزبان host را برای همه شبکه های مرتبط را تعیین می کند.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-

برای هر کارت شبکه یا network interface یک اسکریپت مربوط به پیکربندی آن وجود دارد. اطلاعات خاص مربوط به یک interface برای هر کدام از این فایل ها ارائه را مشخص می کند.