مشاوره رایگان :

عدم نمایش اکانت در Direct admin

Direct admin

مشکل در اکانت ها در Direct admin

عدم نمایش اکانت ها در Direct admin :

اگر در زمان نمایش users list در Direct admin نمی توانید اکانت ها را ببینید و یابه صورت کامل اطلاعات نمایش داده نمی شود، از طریق ssh دستورات زیر را اجرا کنید.

echo “action=cache&value=showallusers” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

/usr/local/directadmin/dataskq d