و سرویس httpd را restart کنید.  احتمال آن است که مشکل از disable_functions های فایل php.ini باشد، در این صورت  تابع ini_set را حذف کنید.