مشاوره رایگان :

MPM در Apache و انتخاب آن

MPM در Apache و انتخاب آن

مفهوم MPM در Apache و انتخاب آن

با استفاده از این مقاله مفاههیم MPM در Apache و انتخاب آن را متوجه میشوید. وب سرور آپاچی به طور Modular میابشد و قابلیت اضاف کردن و حذف کردن ویژگی ها در آن به راحتی وجود دارد. ماژول MPM در هسته آپاچی امکان مدیریت کردن اتصال های شبکه و توزیع درخواست ها را دارد. mpm به شما این قابلیت را میدهد که از پردازش های Multitasking و آپاچی در دیگر سیستم عامل ها را میدهد. mpm میتواند یک حالت داشته باشد یکی از آن ها worker|prefork|event انتخاب کردن mpm درست میاشد که بستگی به موارد ارتباط بسیاری دارد.

​– Worker MPM
با استفاده کردن از فرایند  multiple child processes با عملیات بسیار برای هر درخواست انجام میشود. هر فرایند با یک
Connection در زمان مدیریت میشود. Worker یک پیشنهاد خوب برای سرور مجازی های پر ترافیک برای استفاده کردن از حافظه
کمتر میشود.
​–  event MPM
همانند Worker کار میکند ولی مجود ورود درخواست های بیشتری را به طور همزمان در پردازش فرایندها وارد میکند. آزاد کردن
عملیات های اصلی برای پردازش روی درخواست های جدید انجام میشود.
— prefork MPM
از راه multiple child processes برای هر کدام از فرایند استفاده میکند. هر پردازش با استفاده از یک کانکشن در لحظه صورت
میگیرد. در خیلی از موارد سرعت آن با Wroker است ولی Preforker حافظه مموری بیشتری را استفاده میکند. در بعضی موراد
دارای شرایط بهتری نسبت به Worker میباشد.
جدا از آن که کدام mpm را انتخاب میکنید،  شما میبایست آنر ا به طور صحیح پیکربندی کنید. به صورت کلی پیکربنددی mpm
دارای تعیین کردن آن که آپاچی به چه صورت به کنترل خیلی از Worker در حال اجرا مشغول میشود که دارای threads و
processes می باشد.
.