مشاوره رایگان :

سرور مجازی ارسال ایمیل

سرور مجازی ارسال ایمیل

سرور مجازی ارسال ایمیل

سرور مجازی ارسال ایمیل :

سرور مجازی ارسال ایمیل SMTP میباشد.

سرور SMTP برای یافتن وضعیت و موقعیت گیرنده استفاده میشود.

و با email ID گیرنده، نام دامنه را تشخیص میدهد.

اما اگر این دامنه با دامنه ازسال کننده یکی باشد، SMTP ایمیل را در سرویس مشترک انتقال میدهد و پروتکل را ساده تر میکند.

هر کدام از نام دامین ها یک وب آدرس مستقل به آدرس IP میباشد.

این IP را یک آدرس پستی اینترنتی فرض کنید.

همچنین ارتباط میان اسم های دامین ها و IP آدرس ها در قسمت فهرست Domain name registery ذخیره میشود.

بعد از آن سرور SMTP به همان سروری که فهرست را در آن ذخیره کرده متصل میشود و آن سرور DNS را به SMTP برمیگرداند.

سپس SMTP ایمیل را به سرویس ایمیل گیرنده انتقال میدهد.

SMTP گیرنده اطلاعات ایمیل را خوب چک میکند تا مطمئن شود به آدرس صحیح ارسال شده و اگر درست بود ایمیل را به سرور POP3 میفرستد.

سرور های POP3 برای دریافت ایمیل هستند و عدد 3 پروتکل مورد استفاده را نشان میدهد.

و تا وقتی کاربر آن را باز نکرده آن را ذخیره و نگه میدارد.