مشاوره رایگان :

retry time not reached در سرور

سرور

retry time not reached در سرور

رفع(retry time not reached)در سرور :

اگر نمیتوانید ایمیل ارسال کنید Log آن را چک کنید :

/var/log/exim/mainlog

اگر با خطای retry time not reached for any host after a long failure period رو به رو شدید دستورات زیر را وارذ کنید :

cd /var/spool/exim/db

rm -rf retry , retry.lockfile , wait-remote_smtp, wait-remote_smtp.lockfile

service exim restart

و اگر با این خطای SMTP Server rejected email مواجه شدید کد زیر را وارد کنید :

nano /etc/virtual/whitelist_hosts

مقدار زیر را که مشاهده میکنید در این فایل قرار دهید :

۱۲۷٫۰٫۰٫۱

در صورتی مشاهده خطای network unreachable  وارد مسیر زیر شوید :

 
/etc/exim.conf

عبارت زیر را در قسمت بالای این فایل نیز قرار دهید :

disable_ipv6=true

و وارد مسیر زیر شوید :

/etc/sysconfig/named

و این مقدار را به انتهای فایل اضافه کنید :

OPTIONS=”-4″

و در آخر سرویس Exim را Restart کنید.