مشاوره رایگان :

مشاهده Statistic Problem در هاست دایرکت ادمین

مشاهده Statistic Problem در هاست دایرکت ادمین

مشاهده Statistic Problem در هاست دایرکت ادمین

اگر که در زمان مشاهده Statistic Problem در هاست دایرکت ادمین با خطای زیر مواجه شدید :

File does not exist

You must wait for the stats to be computed. This will only happen *after* logs exist

سپس دستور زیر را به آن اضافه کنید :

 

wget -O /usr/bin/webalizer http://files.directadmin.com/services/es_6.0_64/webalizer
chmod 755 /usr/bin/webalizer
echo “action=tally&value=all&type=user” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
yum install gd gd-devel
yum install libgd.so.2

بعد از وارد کردن دستورات بالا وارد مسیر زیر شوید :

/usr/local/directadmin/custombuild

سپس وارد دستورات زیر را وارد کنید :

./build update
./build clean
./build set webalizer yes
./build webalizer d
./build libjpeg
./build libpng

اگر با وارد کردن دستورات بالا با خطای زیر روبرو شدید :

webalizer: error while loading shared libraries: libdb-4.7.so: cannot open shared object file: No such file or directory

برای برطرف کردن آن دستور زیر را وارد کنید :

ln -s /lib/libdb-4.3.so /lib/libdb-4.7.so