مشاوره رایگان :

رفع مشکل خطای directadmin dead pid file exists

رفع مشکل خطای directadmin dead pid file exists

رفع مشکل خطای directadmin dead pid file exists

رفع مشکل خطای directadmin dead pid file exists :

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بعد از آپدیت هسته سیستم عامل، reboot  سرور مجازی و ..

دایرکت ادمین اجرا نمیشود و با دریافت کردن گزارش وضعیت، خطای directadmin dead but pid file exists را مشاهده میکنید :

[[email protected] ~]# service directadmin status
directadmin dead but pid file exists

این خطا علل مختلفی دارد که یکی از آن ها وحود نقص در لایسنس دایکت ادمین و تطبیق نکردن اطلاعات درج شده

در فایل Config با اطلاعات لایسنس و کارت شبکه سرور مجازی رخ میدهد.

پس میتوانید مراحل زیر را برای برطرف کردن این کشکل دنبال کنید :

برای مطئن شدن از آنکه مشکل چیست باید خطاهای دایرکت ادمین را بررسی کنید.
برای بررسی کردن آن ها دستور زیر را وارد کنید :
[[email protected] ~]# tail –f /var/log/directadmin/error.log
این خطا نشان دهنده تناقض در کارت شبکه، اطلاعات لایسنس است.
این خطا به شما نشان می دهد IP متصل شده به کارت شبکه با نام eth0 با IP لایسنس متفاوت است.
پس میبایست کارت شبکه صحیح را یافته و به دایرکت ادمین معرفی کنید.
برای دیدن جزییات کارت شبکه command میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :
[[email protected] ~]# /sbin/ifconfig
با وارد کردن دستور بالا نتیجه زیر را دریاقت میکنید :
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:B3:8A:2E:44
inet addr:74.25.116.21 Bcast:74.25.116.255 Mask:255.255.255.128
inet6 addr: fe80::202:b3ff:fe8a:2e44/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:123817501 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:56486105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:186988153146 (174.1 GiB) TX bytes:4103836775 (3.8 GiB)

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:11353 (11.0 KiB) TX bytes:11353 (11.0 KiB)

در این مثال IP سرور مجازی با مقدار 74.25.116.21 به کارت شبکه با نام eth1 اتصال یافته.
اکنون بر طبق خطای دریافت شده در مرحله 1 کارت شبکهeth0 نام برده شده است.
کس میبایست کارت شبکه صحیح را به دایرکت ادمین معرفی کنید.
فایل config دایرکت ادمین را با استفاده از دستور زیر باز کنید:
[[email protected] etc]# nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
قسمت ethernet_dev را پیدا کرده و روبروی آن نام eth1 را جایگزین و سپس فایل را Save کنید.

اکنون دستور زیر را اجرا کنید. نتیجه مورد انتظار را برای شما شرح میدهیم :

[[email protected] etc]# service directadmin restart
Stopping DirectAdmin: [FAILED] Starting DirectAdmin: [ OK ]

اکنون دستور زیر را برای مطمئن شدن از عملکرد دایرکت ادمین اجرا کنید :

[[email protected] ~]# service directadmin status
directadmin (pid 22878) is running…