مشاوره رایگان :

رفع خطای Too many connections

آموزش نحوه رفع خطای MySQL server has gone away

! Too Many Connections

workbench-mysql-too-many-connections

Mysql یک سری محدودیت ها برای تعداد ارتباطات ایجاد می کند.

 با افزایش تعداد تعریف شده ای محدودیت را میتوان برداشت.

 از طریق خط فرمان فایل my.cnf را ویرایش کنید:

[mysqld] max_connections=500

تغییرات را save کنید و mysqld  را restart نمایید.

service mysqld restart