مشاوره رایگان :

خطای Server replied 421 Unexpected failure please try later

خطای Server replied 421 Unexpected failure please try later

آموزش برطرف کردن خطای Server replied 421 Unexpected failure please try later

در مرحله اول میبایست مسیر (var/log/exim/mainlog (or /var/log/exim/exim_mainlog را بررسی کنید و در همین مسیر میبایست خطای Server replied 421 Unexpected failure please try later را مشاهده کنید :

failed to open /etc/virtual/pophosts for linear search: No such file or directory

سپس رای برطرف کردن این خطا از دستور زیر در سرور مجازی استفاده کنید :

failed to open /etc/virtual/pophosts for linear search: No such file or directory

touch /etc/virtual/pophosts

همینطور سرویس da-popb4smtp نیز میبایست در حالت اجرا باشد، میتوانید با وارد کردن دستور زیر آن را اجرا کنید :

service da-popb4smtp start

 

یا مینوانید در FreeBSD دستور زیر را وارد کنید :

/usr/local/etc/rc.d/da-popb4smtp start