مشاوره رایگان :

خطای mysqladmin flush-hosts

خطای mysqladmin flush-hosts

برطرف کردن خطای mysqladmin flush-hosts

اگر در سرور مجازی لینوکس با خطای mysqladmin flush-hosts مواجه شدید برای برطرف کردن آن میبایست مقداری برای max_connect_errors ست شده را در فایل my.cnf چک کنید. برای انجام اینکار دستور زیر را در فایل my.cnf وارد کنید :

nano /etc/my.cnf

بعد از آن max_connect_errors را همانند دستور زیر مقدار بدهید :

max_connect_errors=1000

در صورتی که max_connect_errors در فایل «my.cnf» نبود، دستورات زیر را به اول فایل اضافه کرده و آن‌ر ا ذخیره کنید :

[mysqld]

max_connect_errors=1000