مشاوره رایگان :

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’ با دنبال کرن این مسیر:

در صورتی که موقع اجرای سرویس Apache با این خطا رو به رو می شوید:

مسیر زیر را دنبال کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

سپس دستورات زیر:

./build update

./build clean

./build php n

./build suphp

./build rewrite_confs