مشاوره رایگان :

خطای DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED

خطای DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED

برطرف کردن خطای DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED

اگر در دیتابیس در سرور مجازی با خطای DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED روبرو شدید دستور زیر را وارد کنید :

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

با استفاده از این دستور رمزعبور  da_admin را مشاهده میکنید. بسیار خب با استفاده از اطلاعاتی که دارید با دستور زیر وارد MySQL شوید :

mysql –u da_admin –p

بعد از وارد کردن دستورات بالا در MySQL تیز دستورات زیر را وارد کنید :

DROP DATABASE da_roundcube;
quit

بعد از وارد کردن دستورات بالا وارد مسیر زیر شوید :

سپس وارد مسیر زیر شوید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

و در آخر دستورات زیر وارد کنید :

./build update
./build clean
./build roundcube