مشاوره رایگان :

خطای Could not determine the servers fully qualified domain name

خطای Could not determine the servers fully qualified domain name

مشاهده خطای Could not determine the servers fully qualified domain name

اگر هنگام راه اندازی سرویس httpd در SSH سرور مجازی با خطای Could not determine the servers fully qualified domain name به صورت زیر روبرو شدید :

Starting httpd: httpd: Could not determine the server’s fully qualifieddomainname, using 127.0.0.1 for ServerName

برای برطرف کردن این خطا میبایست فایل تنظیمات آپاچی را به صورت زیر ویرایش کنید :

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

بعد از وارد کردن دستورات بالا به آخر آن متن زیر را اضافه کنید :

# ServerName is to be specified to avoid warning during reload
ServerName MYSERVER

در دستور بالا به جای کلمه MYSERVER باید Server name آن سرور مجازی را وارد کنید. بعد از ذخیره کردن فایلhttpd را با استفاده از دستور زیر دوباره راه اندازی کنید :

service httpd restart