مشاوره رایگان :

رفع خطای ۴۵۱ Temporary Local Problem

آموزش نحوه رفع خطای MySQL server has gone away

 !۴۵۱ Temporary Local Problem

رفع خطای ۴۵۱ Temporary Local Problem. اگر با این خطا رو به رو شدید ممکن است تنظیمات DNS ها و رکوردهای تعریف شده برای دامنه در سرور نادرست باشد

پس در مرحله اول تنظیمات DNS  را بررسی کنید

امکان بروز مشکل در تنظیمات clamav هم هست.

خطای ۴۵۱ Temporary Local Problem

دستور زیر را وارد کنید

nano /etc/clamd.conf

کلمه LocalSocket باید uncomment و بصورت زیر باشد:

LocalSocket /tmp/clamd