مشاوره رایگان :

راه اندازی spamAssassin در direct admin

نحوه ی نصب spamAssassin در دایرکت ادمین

در مرحله اول دستورات زیر را وارد کنید.

yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker perl-Digest-SHA perl-Net-DNS perl-NetAddr-IP perl-Archive-Tar perl-IO-Zlib perl-Digest-SHA perl-Mail-SPF perl-IP-Country perl-Razor2 perl-Net-Ident perl-IO-Socket-INET6 perl-IO-Socket-SSL perl-Mail-DKIM perl-DBI perl-Encode-Detect perl-HTML-Parser perl-HTML-Tagset perl-Time-HiRes perl-libwww-perl perl-Sys-Syslog

برای Custombuild2 کد زیر را وارد کنید.

./build update

./build set eximconf yes

./build set eximconf_release 4.4

./build set blockcracking yes

./build set easy_spam_fighter yes

./build set spamassassin yes

./build update

./build exim_conf

./build set exim yes

./build exim

./build spamassassin

برای Custombuild1.2 به روش زیر عمل کنید.

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build set spamassassin yes

./build spamassassin

در فایل exim.conf خط زیر را که مشاهده میکنید از حالت comment# خارج کنید.

.include_if_exists /etc/exim.spamassassin.conf

و در آخر سرویس exim را restart کنید.

/etc/init.d/exim restart