مشاوره رایگان :

خروجی استاندارد و TTY

خروجی استاندارد و TTY

مشاهده خروجی استاندارد و TTY

برنامه ها در خط دستور لینوکس معمولا خروجی استاندارد را میفرستند ولی شاید بعضی اوقات بعضی از برنامه نویس ها خروجی برنامه را به جای خروجی استاندارد و TTY میفرستند. در صورتی که برنامه تویس خروجی را به TTY در سرور مجازی بفرستند خروجی برناکه را نمیتون به دستور بعدی فرستاد و خروجی برنامه را قادر نیست در قایل بریزد. اسکریپت CXS یک Anti shell به خروجی TTY میفرستد و در آخر نتیجه را نمیتواند با فرستادن به فایل خروجی به برنامه‌های دیگر پردازش کرد. همانند خروجی زیر :

# cxs -U

cxs is already at the latest version: v6.29
cxs daily fingerprint database up to date