مشاوره رایگان :

دستورات کاربردی CentOS

دستورات کاربردی CentOS

chkconfig –del [service name]

دستور Service دستوری میباشد برای فعال کردن و غیر فعال کردن و همچنین Reset دوباره سرویس ها میباشد.

که پارامتر های آن شامل موارد زیر میباشد :

پارامتر Start که برای فعال کردن سرویس میباشد.

پارامتر Stop که برای غیر فعال کردن سرویس میباشد.

پارامتر Status برای نمایش حالت و وضعیت سرویس بکار برده میشود.

پارامتر Restart  برای راه اندازی دوباره سرویس استفاده میشود.

و کاربر آن برای هنگامی است که تغییراتی در کانفیگ های سرویس انجام میدهید و باید آن را Restart کنید تا تنظیمات جدید

وارد شود.

به عنوان مثال برای اینکه سرویس ها بعد از بوت شدن سیستم به طور دائمی فعال باشند دستورات زیر را وارد کنید :

service httpd start

chkconfig httpd on

و یا این دستور :

service httpd start

chkconfig –levels 235 httpd o

همینطور برای مشاهده و رویت سرویس ها و RunLevels مرتبط با آن ها از دستور زیر استفاده کنید :

chkconfig –list | less

و برای لیست کردن سرویس هایی که با اسم جست و جویی شما مطابقت دارند میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

chkconfig –list | grep[servicename]