مشاوره رایگان :

دستورات نمایش حجم پوشه و فایل در لینوکس

دستورات نمایش حجم پوشه و فایل در لینوکس

دستورات نمایش حجم پوشه و فایل در لینوکس

دستورات نمایش حجم پوشه و فایل در لینوکس :

شما میتوانید با وارد کردن این دستورات در سرور مجازی لینوکس کار خود را راحت کنید.

شما میتوانید برای مشاهده اندازه یک پوشه از دستور du استفاده کنید و همینطور برای مشاهده مقدار فضای

خالی دیسک از دستور df استفاده کنید.

دستور du برای نشان دادن اندازه ی پوشه :

شما میتوانید با وارد کردن این دستور یک لیست از پوشه هایی که در پوشه ی جاری وجود دارند را به همراه اندازه ی آن ها

را مشاده کنید.

برای آنکه اندازه ی یک پوشه ی مشخص شده را مشاهده کنید فقط باید مسیر آن را بعد از دستور وارد کنید مثل دستور زیر :

du /home/JavanServer

دستور du -h نیز موجب میشود که دستور du علاوه بر اندازه پوشه ها، اندازه ی فایل ها را نشان دهد.

دستور du -c برای مواردی به کار برده میشود که میخواهید مقدار کل را مشاهده کنید.

du -s این سویچ فقط محتوای پوشه ها را نشان میدهد و اندازه ی پوش هایی که در پوشه های اصلی میباشد

را پاک میکند.

دستور du- S برای حذف کردن فایل ها و پوشه ها از نتیجه میباشد میتوانید از سوییچ X و یا exclude استفاده کنید.

به مثال زیر توجه کنید، lمثال زیر اندازه ی محتوای پوشه را به غیر از فایل ها و پوشه هایی که mp3 هم شامل آن میشود

نشان میدهد.

du –exclude=mp3

برای نشان دادن اطلاعات سیستم فایل و فضای دیسک نیز میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

df

 

نتیجه ای که دریافت میکنید به صورت زیر خواهد بود :

Filesystem ۱K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/vda ۲۰۵۰۹۳۰۸ ۱۰۲۰۰۷۲۰ ۹۲۴۳۷۳۲ ۵۳% /
none ۴ ۰ ۴ ۰% /sys/fs/cgroup
udev ۲۴۳۹۹۲ ۴ ۲۴۳۹۸۸ ۱% /dev
tmpfs ۵۰۷۲۸ ۴۱۶ ۵۰۳۱۲ ۱% /run
none ۵۱۲۰ ۴ ۵۱۱۶ ۱% /run/lock
none ۲۵۳۶۳۲ ۰ ۲۵۳۶۳۲ ۰% /run/shm
none ۱۰۲۴۰۰ ۰ ۱۰۲۴۰۰ ۰% /run/user

برای آنکه اطلاعات را خوانا تر دریافت کنید مینوانید از سوئیچ h استفاده کنید :

df -h

نتیجه ای که دریافت میکنید به شکل زیر خواهد بود :

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda ۲۰G ۹٫۸G ۸٫۹G ۵۳% /
none ۴٫۰K ۰ ۴٫۰K ۰% /sys/fs/cgroup
udev ۲۳۹M ۴٫۰K ۲۳۹M ۱% /dev
tmpfs ۵۰M ۴۱۶K ۵۰M ۱% /run
none ۵٫۰M ۴٫۰K ۵٫۰M ۱% /run/lock
none ۲۴۸M ۰ ۲۴۸M ۰% /run/shm
none ۱۰۰M ۰ ۱۰۰M ۰% /run/user