مشاوره رایگان :

پسوند cloud

معرفی پسوند cloud

خیلی از مشاوران و کارشناسان با استفاده از دامنه .Cloud یک فرصب بسیار بزرگ را برای جذب کردن دامنه خوب فراهم میکند که موجب بیشتر شدن ارتباطات با صفحه هاش تعیین شده شما میباشد و موجب میشود روی تخصص خود مانور دهید. با استفاده از پسوند cloud میتوایند روی بیزنیس کارت خود مشخص کنید که در چه سطح بالایی مشغول به کار هستید.

خیلی از کمپانی ها با استفاده از این دامنه یک فرصت خوب را برای نشان دادن محصول جدید یا اسم تجاری جدید میدانند. همینطور برای افرادی که علامت تجاری برای سرور مجازی ندارند مناسب میباشد.