مشاوره رایگان :

خطای ERROR TCP bind() error Address already in use

خطای ERROR TCP bind() error Address already in use

رفع خطای ERROR TCP bind() error Address already in use

برای برطرف کردن خطای ERROR TCP bind() error Address already in use میبایست در سرور مجازی فایل clamd.conf را تغییر دهید :

nano /etc/clamd.conf

سپس عبارت زیر را :

LocalSocket /tmp/clamd.socket

را به شکل زیر ویرایش کنید :

LocalSocket /var/run/clamav/clamd.sock

و در آخر دستور زیر را برای راه اندازی مجدد وارد کنید :

/etc/rc.d/init.d/clamd start