مشاوره رایگان :

خطای Crypt::SSLeay or IO::Socket::SSL not installed

 Crypt::SSLeay or IO::Socket::SSL not installed

 !  Protocol scheme ‘https’ is not supported

اگر در هنگام اجرای CSF با خطای بالا مواجه شدید از قطعه دستور زیر برای رفع مشکل استفاده کنید.

yum install advance perl-Crypt-SSLeay.x86_64