مشاوره رایگان :

Direct Admin و خطای Apache is functioning normally

Apache is functioning normally در Direct Admin

Apache is functioning normally در Direct Admin

Direct Admin و خطای Apache is functioning normally :

زمانی که با پیغام Apache is functioning normally رو به رو شدید ممکن است موارد زیر باعث بخ وجود آمدن مشکل شده باشند:

  1.  IP اختصاص یافته به هاست دارای مشکل است یا به درستی تنظیم نیست.
  2. ساعاتی آدرس سایت با این پیام رو به رو می شود که پس از ساعاتی مشکل رفع خواهد شد.
  3.  ممکن است مشکلی در تنظیمات DNS و یا رکوردهای آن وجود داشته باشد. A رکوردهای هاست را به دقت بررسی کنید.
  4.  ممکن است استفاده از nginx و یا danginx باعث شود. با غیرفعال کردن آن، مشکل برطرف می شود

– تنظیمات نادرست در apache ممکن است باعث مشکل شود که با دستورات زیر مشکل رفع می شود:

cd cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build rewrite_confs

گاهی باید تنظیمات را به صورت دستی برای username مورد نظر را در مسیرهای زیر بررسی کنید.

nano /usr/local/directadmin/data/users/username/httpd.conf

/etc/httpd/conf/httpd.conf

service httpd restart