مشاوره رایگان :

حل مشکل IP دادن centos بعد از deploy

حل مشکل IP دادن centos بعد از deploy

حل مشکل IP دادن centos بعد از deploy

حل مشکل IP دادن centos بعد از deploy :

اگر شما دارای یک سرور مجازی با سیستم عامل centos با ورژن 6 هستید، بعد از آن که IP را set کردید، هیچ تغییری در

شبکه نمیبینید.

سیستم عامل Centos 6 به یک device manager جدید به اسم udev مجهز میباشد.

و همین device manager کارت شبکه شما را بعد از منتقل کردن به عنوان eth1 شناسایی می کند زیرا

mac address تغییر کرده و برای برطرف کردن این مشکل، مقاله زیر را دنبال کنید :

برای شروع فایل زیر را وایرایش کنید :

nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

 

نتیجه ای که به شما میدهد به شکل زیر میباشد ولی mac address ها برای شما متفاوت میباشد :

# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules #

program, run by the persistent-net-generator.rules rules file. #

 You can modify it, as long as you keep each rule on a single #

 line, and change only the value of the NAME= key. #

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3) (custom name provided by external tool)
SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”00:50:56:bc:00:45″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0″

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3)
SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”00:50:56:bc:00:46″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth1″

اکنون باید subsystem اول رو از فایل پاک کنیم، یعنی دستور زیر را حذف کنید :

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3) (custom name provided by external tool) SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”00:50:56:bc:00:45″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0″

 

سپس باید در subsystem دوم، عبارت NAME=”eth1″ را به NAME=”eth0″ را ویرایش کنید و mac address آن را یادداشت کنید.

حالا mac address جدید را که یادداشت کردید در تنظیمات کارت شبکه وارد کرده و به شکل زیر عمل کنید :

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

هنگامی که آدرس قبلی را مقابل عبارت  HWADDR حذف کنید و mac address جدید را وارد کنید.

حالا فایل تنظیمات را ذخیره کرده و خارج شوید، برای انجام شدن تغییرات هم سیستم را یکبار Reset کنید.