مشاوره رایگان :

تنظیمات شبکه در CentOS 6

تنظیمات شبکه در CentOS 6

تنظیمات شبکه در CentOS 6

تنظیمات شبکه در CentOS 6 :

در این آموزش قصد داریم به شما نحوه تغییر تنظیم Gateway و DNS را در centos6 را آموزش دهیم.

برای تنظیم کردن IP و Gateway دستورات زیر را وارد کنید :

nano/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

vi/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

نتیجه برای شما به شکل زیر خواهد بود :

DEVICE=eth0

TYPE=Ethernet

UUID=281a600c-aaba-4297-bf51-15b18d2d8619

ONBOOT=yes

NM_CONTROLLED=yes

BOOTPROTO=none

IPADDR=23.227.x.x

PREFIX=26

GATEWAY=23.227.x.x

DNS1=4.2.2.4

DOMAIN=8.8.8.8

DEFROUTE=yes

IPV4_FAILURE_FATAL=yes

IPV6INIT=no

NAME=”System eth0″

HWADDR=00:50:56:B0:4D:D6

LAST_CONNECT=1410687738

دو عنصر بسیار مهم است که باید آن هارا تغییر دهید یکی IPADDR و دیگری GATEWAY

برای ویرایش دادن IP باید متغیر IPADDR را تغییر دهید، همچنین برای تغییر دادن Gateway مقدار متغیر GATWWAY را هم تغییر دهید.

برای مشاهده تنظیمات Gateway از دستورات زیر استفاده کنید :

nano/etc/sysconfig/network

vi/etc/sysconfig/network

نتیجه به شکل زیر خواهد بود :

NETWORKING=yes

HOSTNAME=server.domain.com

GATEWAY=23.227.x.x

 

 

 

و همینطور برای مشاهده تنظیمات DNS Server نیز دستورات زیر را وارد کنید :

Nano /etc/resolv.conf

Vi/etc/resolv.conf

نتیجه به شکل زیر خواهد بود :

 

nameserver 8.8.8.8 nameserver 192.168.1.1

میتوانید از این طریق مقادیر DNS Server را تغییر دهید.

شما میتوانید این سرور مجازی را از Polserver سایت ما تهیه کنید