مشاوره رایگان :

تغییر پسورد سرور مجازی لینوکس در Proxmox

تغییر پسورد سرور مجازی لینوکس در Proxmox

تغییر پسورد سرور مجازی لینوکس در Proxmox

تغییر پسورد سرور مجازی لینوکس در Proxmox :

Proxmox محیط مجازی یک Platorm برای اجرای برنامه ها و سیستم عامل هاست میباشد و کارایی اش 

شبیه به VMWare میباشد.

proxmox کاملا open source میباشد و دارای یک بسته جداگانه برای درگاه ایمیل ها میباشد .

Promox بر اساس KVM میباشد به این معنی که با انواع مختلف لینوکس با معماری x86 سازگاری دارد.

برای تغییر پسورد سرور مجازی لینوکس در Proxmox را به مراحل زیر دقت کنید :

در قدم اول به سرور اصلی Proxmox، یک SSh کنید.

سپس با دستور های lvdisplay و vgdisplay درایوی که سرور مجازی در آن موجود است را پیدا کنید:

vgdisplay
Volume group
VG Name vg0
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 14
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 1
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 698.01 GiB
PE Size 4.00 MiB
Total PE 178690
Alloc PE / Size 120320 / 470.00 GiB
Free PE / Size 58370 / 228.01 GiB
VG UUID UrjwY71yQCeJpiE27iPw69pW7RpxILVX</li>
</ol>
root@Server ~ # lvdisplay
Logical volume
LV Path /dev/vg0/root
LV Name root
VG Name vg0
LV UUID vNLHPPi1t7WducpnLFd8Zuht5ZkymAsz
LV Write Access read/write
LV Creation host, time rescue, 20150710 15:24:54 +0200
LV Status available
# open 1
LV Size 70.00 GiB
Current LE 17920
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
currently set to 256
Block device 253:0
Logical volume
LV Path /dev/vg0/vm103disk1
LV Name vm103disk1
VG Name vg0
LV UUID uvFafFBGhrW8Gl9021plH0unSEcE4pXd
LV Write Access read/write
LV Creation host, time Server, 20150712 10:06:07 +0200
LV Status NOT available
LV Size 400.00 GiB
Current LE 102400
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
سپس با دستور kpartx اطلاعات درایور را به صورت لیست حاضر کنید :
#kpartx -l /dev/vg0/vm-103-disk-1
vg0vm103disk1p1 : 0 1024000 /dev/vg0/vm103disk1 2048
vg0vm103disk1p2 : 0 837834752 /dev/vg0/vm103disk1 1026048
بعد از آن با دستور زیر درایو را در آدرس مشخص شده mount کنید :
kpartx a /dev/vg0/vm103disk1
برای Mount پارتیشن اول دستور زیر را وارد کنید :
mount /dev/mapper/vg0vm103disk1p1 /mnt
برای Mount پارتیشن دوم هم دستور زیر را وارد کنید :
mount /dev/mapper/vg0vm103disk1p2 /mnt1
سپس برای تغییر پسورد دستور chroot وارد کنید :
و در آخر دستور زیر را وارد کنید :
kpartx d /dev/vg0/vm103disk1

پارتیشن هایی که در سرور مجازی به شکل LVM پارتیشن بنده شدند به صورت زیر عمل کنند :

# kpartx -av /dev/vg0/vm-103-disk-1
add map vg0vm103disk1p1 (253:2): 0 1024000 linear /dev/vg0/vm103disk1 2048
add map vg0vm103disk1p2 (253:3): 0 837834752 linear /dev/vg0/vm103disk1 1026048

سپس دستور vgscan را وارد کنید :

vgscan
Reading all physical volumes. This may take a while...
Found volume group “vg_server” using metadata type lvm2
Found volume group “vg0” using metadata type lvm2

 

اگر volume groupها شبیه به هم باشند اول باید نام volume group سرور مجازی را تغییر دهید و سپس دستور زیر را وارد کنید :

#lvscan
#vgchange -ay vg_server
#lvscan

اکنون پارتیشن‌ ها را mount کنید و پسورد را تغییر دهید :

mount /dev/vg_server/lv_root /mnt
root@Server /dev/vg0 # ls /mnt
backup dev lib media proc root selinux tmp
bin etc lib64 mnt quota.user sbin srv usr
boot home lost+found opt razoragent.log scripts sys var
در آخر کلیه پاریتشن‌هایی که mount کردید را umouunt کرده و دستور زیر را وارد کنید :