مشاوره رایگان :

برگرداندن DataBase دارای Functions

Restore DataBase

برای یرگرداندن database باید از دستور زیر هنگام backup استفاده کرد:

mysqldump -u da_admin -p DBNAME –routines > DBBackup.sql

این backup دارای همه ی routine ها می باشد و قابل بازیابی بدون بروز  مشکل در Function ها است.

مسیر اطلاعات da_admin  به این صورت است:

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf