حتما بجای CID باید client ID و بجای LID باید License ID را وارد کنید.