مشاوره رایگان :

بروز خطا هنگام تغییر پسورد در Roundcube

خطا  در  تغییر  Password

اگر هنگام تغییر رمز در roundcube  با صفحه سفید و یا خطای internal server error 500  مواجه میشوید.

برای برطرف شدن این مشکل فایل زیر را ویرایش نمایید:

nano /var/www/html/roundcube/plugins/password/config.inc.php

اگر مقدار ssl در فایل directadmin.conf برابر ۰ است :

$rcmail_config[‘password_directadmin_host’] = ‘tcp://localhost’;

اگر  مقدار ssl در فایل directadmin.conf برابر ۱ است :

$rcmail_config[‘password_directadmin_host’] = ‘ssl://localhost’;

 port  در فایل config.inc.php و directadmin.conf باید مشابه هم باشد.

در آخر Apache را restart نمایید.

service httpd restart