مشاوره رایگان :

در مشکل در سرویس named

مشکل در سرویس named

رفع مشکل در سرویس named

بعضی اوقات سرویس named فعال است ولی درخواست های ارسالی به سرور مجازی جوابی دریافت نمیکنند برای رفع مشکل در سرویس named میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

netstat -lnp | grep named

سپس در خروجی که دریافت میکنید میبایست کلیه ip های سرور مجازی را مشاهده کنید که به پورت 53 گوش میدهند. اگر که اینطور نبود میبایست فایل زیر را ویرایش کنید :

nano /etc/named.conf

دقت داشته باشید که عبارت زیر  وجود داشته باشد:

allow-query { localhost; };
recursion no;

همینطور دو خط زیر نیز میبایست غیرفعال باشند :

//listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
//listen-on-v6 port 53 { ::1; };

پورت ۵۳ در فایروال میبایست باز باشد در آخر دستورات زیر را وارد کنید :

/etc/init.d/iptables stop
/sbin/chkconfig iptables off

سپس برای دوباره تنطیم کردن  named.conf دستورات زیر را وارد کنید :

cd /etc
cp named.conf named.conf.BAK
wget -O /etc/named.conf http://www.directadmin.com/named.conf

بعد از وارد کردن دستورات بالا اسکریپت زیر را اجرا کنید. و فایل را با اسم bash.sh ذخیره کنید و دستورات زیر را وارد کنید :

sh bash.sh >>/etc/named.conf

اگر که مشکل برطرف نشد اول باید bind را پاک کنید :

yum remove bind

و با استفاده از دستور زیر دوباره آن را نصب کنید :

yum install bind

بعد از نصب دوباره دستور زیر را در فایلی به اسم fix.sh ذخیره کنید و Permission آن را روی 755 قرار دهید و دستور زیر را وارد کنید :

sh fix.sh