مشاوره رایگان :

برطرف کردن مشکل آنلاین ماندن یوزر ها در IBSng

برطرف کردن مشکل آنلاین ماندن یوزر ها در IBSng

برطرف کردن مشکل آنلاین ماندن یوزر ها در IBSng

برطرف کردن مشکل آنلاین ماندن یوزر ها در IBSng :

اکثر کاربران با شکل آنلاین ماندن دیگر یوزر ها در IBSng مشکل دارند که در این مقاله قصد داریم این مشکلا را برای شما رفع کنیم.

در مرحله اول نرم افزار Winscp را دانلود کنید.

سپس فایل squid_rad_auth را دانلود کرده از حالت زیپ خارج کنید و فایل ” squid_rad_auth.c ” توسط برنامه Winscp

به آدرس زیر انتقال دهید و به جای فایل موجود در آن، فولدر کنید.

“/etc/squid/squid_radius_auth-1.10″

حاال دستور طولانی زیر را وارد کنید :

auth_param basic program /usr/local/squid/libexec

/squid_radius_auth -f /usr/local/squid/etc/squid_radius_auth.conf

auth_param basic children 5 auth_param basic realm Squid *****

-caching web server auth_param basic credentialsttl 130 seconds

 authenticate_ip_ttl 130 seconds acl ip_limit max_user_ip -s 1 acl

 AuthUsers *****_auth REQUIRED http_access deny ip_limit

 http_access allow AuthUsers

سپس با استفاده از نرم افزار Putty دستور ” service squid stop ” و بعد از دستور زیر را وارد کنید :

“cd /etc/squid/squid_radius_auth-1.10”

بعد از آن دستور زیر را وارد کنید و :

make clean

بعد از آن که این فرایند پایان یافت دستور زیر را وارد کنید :

make install

و دستور زیر را در ادامه وارد کنید :

 ” service squid start “

سپس برای اینکه مطمئن شوید این فرایند به درستی انجام شده و کار میکند سرور مجازی خود را با استفاده از

دستور زیر دوباره راه اندازی کنید :

” shutdown -r now “