مشاوره رایگان :

خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files

خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files

رفع خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files

اگر با خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files مواجه شدید باید کلیه Cron های سرور مجازی را بررسی کنید. با استفاده از دستور زیر کلیه Cron ها را در فایلی با اسم cron.txt دخیره کنید :

cat /usr/local/directadmin/data/users/*/crontab.conf > cron.txt

بعد از آن این فایل را باید بررسی کنید. فرمت استاندارد برای Cron به شکل زیر میباشد :
سپس این فایل را بررسی مینماییم. فرمت استاندارد برای cron بصورت زیر است.

۰=۰ ۱ * * * /home/admin/test.sh >/dev/null 2

[email protected]

دیگر فرمت ها نادرست باید اصلاح و یا حذف شوند.