مشاوره رایگان :

خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files

خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files

رفع خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files

در صورت رویت خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files میبایست همه Cron های سرور مجازی چک شود. با استفاده از دستو زیر کلیه Cron ها در فایل  cron.txtt دخیره میکنیم :

cat /usr/local/directadmin/data/users/*/crontab.conf > cron.txt

حالا میبایست این فایل را چک کنید. بهترین فرمت برای Cron به صورت زیر میباشد :

۰=۰ ۱ * * * /home/admin/test.sh >/dev/null 2

[email protected]

دیگر فرمت هایی که صحیح نیستند نیز باید ویرایش و یا حذف شوند.