مشاوره رایگان :

خطای Unable read /etc/virtual

خطای Unable read /etc/virtual

رفع خطای Unable read /etc/virtual

اگر با خطای Unable to read /etc/virtual/ Unable to get Lock on fileopen error for /etc/virtual/passwd.lock: No such file or directory /etc/virtual/: No such file or directory مواجه شدید شما دچار خطای Unable read /etc/virtual شدید و میبایست Virtual خود را Rebuild کنید برای شروع باید از اطلاعات قبلی خود در سرور مجازی بکاپ بگیرید :

cp -R /etc/virtual/ /etc/virtual.bak

سپس Shell Script رادانلود کرده و permission آن را 755 قرار داده و آن را با استفاده از دستور زیر اجرا کنید :

sh fix.sh