مشاوره رایگان :

خطای mysqladmin flush-hosts

خطای mysqladmin flush-hosts

نحوه رفع خطای mysqladmin flush-hosts

اگر در سرور مجازی لینوکس با خطای mysqladmin flush-hosts به صورت زیر مواجه شدید :

Host ‘hostname’ is blocked because of many connection errors; unblock with ‘mysqladmin flush-hosts’

برای برطرف کردن آن میبایست میزان تنظیم شده برای max_connect_errors را در فایل my.cnf بررسی کنید برای انجام اینکار به صورت زیر عمل کنید. در مرحلع اول با استفاده از دستور زیر وارد فایل my.cnf شوید :

nano /etc/my.cnf

بعد از آن max_connect_errors را مثل دستور زیر مقدار دهی کنید :

max_connect_errors=1000

در صورتی که max_connect_errors در فایل max_connect_errors موجود نبود دستورات زیر را به اول فایل اضافه کرده و آن را ذخیره کنید :

[mysqld] max_connect_errors=1000