مشاوره رایگان :

خطای mysql user with the name already exists

خطای mysql user with the name already exists

رفع خطای mysql user with the name already exists

اگر که در زمان بازگرداندن بکاپ در هاست لینوکس با خطای mysql user with the name already exists به صورت زیر روبرو شدید :

Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name already exists

برای برطرف کردن آن وارد مسیر های زیر شده و آن ها را بررسی کنید :

/var/cpanel/databases/users.db
/etc/dbown

اگر که این نام کاربری در این فایل وجود داشت آن ها را حذف کرده و بعد از آن دستورات زیر را وارد کنید :

userdel -f username
scripts/updateuserdatacache