مشاوره رایگان :

خطای Message size exceeds maximum permitted

خطای Message size exceeds maximum permitted

رفع خطای Message size exceeds maximum permitted

اگر که با مشکل برگشت خوردن ایمیل مواجه میشوید به این دلیل میباشد که حجم ایمیل ارسال شده بوسیله شما از حجمی که در سرویس exim سرور مجازی مقصد تعیین شده بیشتر میباشد و شما با خطای Message size exceeds maximum permitted روبرو میشوید. این مقدار به صورت پیش فرض در exim برابر با 20Mb میباشد. برای تغییر دادن و بیشتر کردن آن کیبایست فایل زیر را تغییر دهید :

nano /etc/exim.conf

و به همین صورت مقدار message_size_limit را ویرایش کنید.