مشاوره رایگان :

خطای 451 Temporary Local Problem

خطای 451 Temporary Local Problem

رفع خطای 451 Temporary Local Problem

این خطا شاید مربوط به نادرست بودن تنظیمات در DNS و رکورد های تعریف شده برای Domain در سرور مجازی باشد، در اولین محله برای برطرف کردن خطای 451 Temporary Local Problem میبایست تنظیمات DNS را بررسی کنید. همینطور با استفاده از دستور زیر تنطیمات clamav را بررسی کنید :

nano /etc/clamd.conf

سپس متن LocalSocket میبایست uncomment و به شکل زیر باشد :

LocalSocket /tmp/clamd