مشاوره رایگان :

بررسی تعداد کانکشن های هر IP در SSH

آموزش محدود کردن کانکشن هر IP

برای بررسی اینکه تعداد کانکشن های هر IP در SSH باید چگونه باشد این مقاله را با دقت دنبال کنید.

در زمان حملات به سرور، از دستور زیر در SSH سرور برای نمایش تعداد  Connection هایی که هر IP به خود اختصاصی داده است استفاده کنید :

netstat -anp |grep ‘tcp|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

اکنون IP هایی که بیشتر از ۳۰۰ Connection را به خود اختصاص داده اند را از سرور بیرون کنید.

دستور زیر این امکان را به شما میدهد:

iptables -I INPUT -s 83.135.33.116 -j DROP

۸۳٫۱۳۵٫۳۳٫۱۱۶  IP مورد نظر است که Connection بالا را به خود اختصاص داده است و به جای آن IP مربوط را وارد کنید.

همچنین میتوانید با استفاده از دستور زیر IP  را در  csf مسدود کنید:

csf –d 83.135.33.116