مشاوره رایگان :

برای متوقف کردن دریافت پیام های brute force در directadmin

برای متوقف کردن دریافت پیام های brute force

توقف دریافت پیام های brute force

برای متوقف کردن دریافت پیام های brute force در قسمت notification messages کنترل پنل direcadmin فایل زیر را ویرایش کنید:

 

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

سپس دستور زیر را وارد کنید:
hide_brute_force_notifications=1

سرویس directadmin  را restart کنید:

service directadmin restart