مشاوره رایگان :

برای تنظیمات Timezoneبه زمان ایران در سرور linux

برای تنظیمات Timezoneبه زمان ایران در سرور linux

تنظیم timezone در linux

برای تنظیمات Timezoneبه زمان ایران در سرور linux ، از ssh دستورات زیر را وارد میکنیم ساعت سرور به زمان ایران تنظیم شود.

mv /etc/localtime /etc/localtime.bak

rm -f /etc/adjtime

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime

ntpdate 0.asia.pool.ntp.org

برای تنظیمات Timezoneبه زمان ایران در سرور linux  از این کد ها استفاده میشود

باید فایل clock را برای یکسان سازی hardware clock و system clock در مسیر زیر ویرایش نمایید:

nano /etc/sysconfig/clock

 تنظیمات را با توجه به این کد تنظیم نمایید:
UTC=false ZONE=”Asia/Tehran”

برای اینکه ساعت php را تنظیم نمایید در مسیر زیر php.ini سرور مقدار زیر را تنظیم نمایید:

date.timezone = “Asia/Tehran”