مشاوره رایگان :

ایمیل هشدار برای port scan و login failed در CSF

ایمیل هشدار برای port scan و login failed

برای فعال کردن ایمیل هشدار برای login failed و port scan :

در این مقاله ما به راه اندازی ایمیل هشدار برای ورود به سیستم ناموفق غیر مجاز و اسکن پورتمی پردازیم. ایمیل های از پیش تعریف شده ای برای موارد گوناگوندر مسیر زیر وجود دارد:

/usr/local/csf/tpl/

فعال کردن Login Failed از طریق ایمیل باید در فایل csf.conf مقدار زیر را تنظیم کنید.

127642-kvm-login-failed

 

LF_EMAIL_ALERT = 1

و برای فعال کردن هشدار Port Scanning از طریق ایمیل باید در فایل csf.conf مقدار زیر را تنظیم کنید.

port-scanning-2-638

PS_EMAIL_ALERT = 1