مشاوره رایگان :

انتقال درخواست HTTP به HTTPS در Apache 2

انتقال درخواست HTTP به HTTPS در Apache 2

انتقال درخواست HTTP به HTTPS در Apache 2 :

در این مقاله قصد داریم انتقال درخواست HTTP به HTTPS در Apache 2 را برای شما  آموزش دهیم.

برای اینکار وارد سرور مجازی لیتوکسی خود شوید.

برای راه اندازی انتقال در آپاچی mod_rewrite را با دستور زیر فعال کنید باید فعال کنید :

sudo a2enmod rewrite

شما میتوانید از دو روش برای انتقال این درخواست ها از HTTP به HTTPS اقدام کنید :

در روش اول استفاده کردن از Htaccess  برای منتقل کردن درخواست ها میباشد که آن ها در این فایل قرار میدهیم.

دستور زیر را برای انتقال وارد کنید :

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

در روش دوم میتوانید از پورت 80 به طور مستقیم کلیه درخواست ها را انتقال دهید.

که برای این روش باید این پورت در هاست مجازی ساخته شده باشد که شما باید آن را با استفاده از دستور زیر اضافه کنید :

<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  ServerAlias example.com www.example.com
  Redirect 301 / https://example.com/
</VirtualHost>

<VirtualHost _default_:443>
  ServerName example.com

  SSLEngine On
  #other vhost settings go here (e.g. ssl, logs, site root)
</VirtualHost>

با همین دو روش ساده شما به راحتی میتوانید درخواست های مورد نظر را انتقال دهید.